INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Tech Vision s.r.o., se sídlem Karpatské náměstí 7770/10A, 831 06 Bratislava-Rača, Česká republika, IČO: 52 603 831, DIČ: 2121110266, IČ DPH: SK212111026 čj. 140765/B jako provozovatel zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 /ES –obecné nařízení o ochraně údajů (dále jen „GDPR“), příslušnými ustanoveními zákona č.j. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů, jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy.

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o zpracovávání Vašich osobních údajů ao Vašich právech při zpracovávání osobních údajů v rozsahu stanoveném v článku 13 GDPR.

Údaje provozovatele:

Obchodní jméno: Tech Vision s.r.o.

Adresa: Karpatské náměstí 7770/10A, 831 06 Bratislava-Rača, Slovenská republika

IČO: 52 603 831

DIČ: 2121110266

IČ DPH: SK2121110266

Zapsána: v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č.j. 140765/B

E-mail: mail@sladkepusinky.cz

Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje získáváme v rozsahu: číslo mobilního telefonu, IP adresa, e-mailová adresa.

Poskytnuté osobní údaje zpracováváme za účelem řádného poskytování služeb zábavného a seznamovacího portálu na základě smlouvy o poskytování elektronického obsahu nedodávaného na hmotném nosiči uzavřené mezi naší společností a Vámi jako uživatelem portálu. Tento účel zahrnuje i evidenci v databázi klientů provozovatele.

Poskytnutí Vašich osobních údajů provozovateli pro výše uvedený účel je smluvním požadavkem a je pouze na Vašem rozhodnutí, zda osobní údaje provozovateli k tomuto účelu poskytnete. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí požadovaných údajů je však nezbytným požadavkem na uzavření a plnění smlouvy, jejímž přemětem je řádné poskytování služeb. Bez těchto údajů není možné smlouvu uzavřít a ze strany provozovatele řádně poskytovat služby.

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že zpracování je potřebné k plnění smluvních povinností nebo k provedení opatření provozovatelem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu článku 6odst. 1 písm. b) GDPR.

Uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu 6 měsíců od zániku smlouvy o poskytování elektronického obsahu nedodávaného na hmotném nosiči uzavřené mezi naší společností a Vámi jako uživatelem portálu. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Zpřístupňování osobních údajů

Osobní údaje zpřístupňujeme pouze v nezbytné míře společnostem zabezpečujícím správu a provoz webové stránky provozovatele a osobám podílejícím se na dodání služeb a realizaci plateb na základě uzavřené smlouvy. Tyto společnosti jsou našimi zprostředkovateli, se kterými máme uzavřenou smlouvu podle čl. Čl. 3 GDPR.

Přenos osobních údajů do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci neprovádíme.

Práva subjektů údajů

Jako dotyčná osoba máte za podmínek podle článků 15 až 22 GDPR následující práva:

• právo na přístup k údajům
• právo na opravu
• právo na vymazání (právo „k zapomenutí“)
• právo na omezení zpracování
• právo na přenosnost údajů
• právo namítat a automatizované individuální rozhodování

Právo na přístup k údajům

Máte právo získat od provozovatele potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou nebo nejsou zpracovávány, a je-li tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům ak zákonům stanoveným informacím. Provozovatel Vám v takovém případě poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za poskytnutí dalších kopií na základě Vaší žádosti může provozovatel účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům.

Právo na opravu

Máte právo na to, aby provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se Vás týkají. S ohledem na účel zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím doplňkového prohlášení.

Právo na vymazání (právo „k zapomenutí“)

Máte právo dosáhnout u provozovatele bez zbytečného odkladu vymazání osobních údajů, které se Vás týkají a provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu vymazat Vaše osobní údaje, jsou-li plněny podmínky uvedené v GDPR.

Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, aby provozovatel omezil zpracování Vašich osobních údajů, pokud popíráte správnost osobních údajů, pokud je zpracování protizákonné a namítáte proti vymazání údajů a žádáte místo toho omezení jejich použití, pokud údaje již nejsou potřebné pro účely zpracování, ale potřebujete je jako dotyčná osoba k prokázání, uplatňování nebo obhajování právních nároků nebo pokud namítáte vůči zpracování podle čl. 21 odst. 1 písm. 1GDPR, a to až do ověření, zda oprávněné důvody na straně provozovatele převažují nad oprávněnými důvody dotčené osoby.

Právo na přenosnost údajů

Máte právo získat Vaše osobní údaje, které jste poskytli provozovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo přenést tyto údaje dalšímu provozovateli, aniž Vám provozovatel, kterému byly tyto údaje poskytnuty, bránil, jsou-li splněny podmínky uvedené v GDPR.

Právo namítat. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Máte právo kdykoli vznést námitky proti zpracovávání osobních údajů, které je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. 1 písm. e) nebo f) GDPR, včetně přímého marketingu.
Máte právo na to, aby se na Vás nevztahovalo rozhodnutí, které je založeno výlučně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a které má právní účinky, které se Vás týkají nebo Vás podobně významně ovlivňují.
Pokud se domníváte, že zpracováváním Vašich osobních údajů bylo porušeno GDPR, máte mimo jiné právo podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů SR, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava.
Vaše námitky, které se týkají zpracování osobních údajů, můžete zasílat na emailovou adresu: mail@sladkepusinkycz

Závěrečná ustanovení

Tato informace je účinná ode dne 05.07.2019. Aktuální znění této informace je zveřejněno na webové stránce provozovatele https://www.sladkepusinky.cz a zároveň je dostupná v sídle provozovatele.

 

V Bratislavě dne 24. 04. 2021